Paano pumunta sa Meycauayan?

BUS GALING METRO MANILA para sa mga taga-Maynila, Quezon City, Valenzuela at iba pang parte ng NCR: Maaaring sakyan ang kahit anong bus na papuntang "IS Bancal." Bumababa sa dulo ng ruta at magtricycle papuntang Simbahan ng Meycauayan kung nais mapanood ang simula ng prusisyon at pagpapakilala sa Biyernes Santo, o mangyaring manatili na lamang sa Puregold Meycauayan o McDonald's sapagkat dito rin daraan ang prusisyon sa Biyernes Santo.     
FX GALING QUEZON CITY: Huwag bumaba sa unang rotonda (harap ng Baliwag Lechon) sa exit ng Meycauayan at mangyari magpahatid sa ikalawang rotonda. Dito ay may parada ng mga tricycle. Mangyaring magpahatid sa Outpost sa McArthur Highway (daraan ang prusisyon dito sa Biyernes Santo) o magpaderecho hanggang sa malaking Simbahan. Mag-ingat na huwag bumaba kaagad-agad dahil may simbahang bilog ang Parokya nina San Isidro at San Roque na madadaaanan buhat sa Tollgate, o magpahatid sa simbahan ng subdivision ng St. Francis na kapareho ang pangalan.      
MGA PRIBADONG SASAKYAN GALING METRO MANILA: Matapos mag-exit sa Meycauayan sa North Luzon Expressway, kumanan at dumerecho hanggang makarating sa Outpost. Dalawang rotonda ang madadaanan. Buhat dito, pinapayuhang baybayin na ang kahabaan ng McArthur Highway at maghanap ng mapaparadahan sa kadahilanang may mga daan sa loob ng Bayan na isinasara para sa mga karo.     
MGA PRIBADONG SASAKYAN GALING SA NORTE: Matapos mag-exit sa Meycauayan sa North Luzon Expressway, kumaliwa at dumerecho hanggang makarating sa Outpost. Buhat dito, pinapayuhang baybayin na ang kahabaan ng McArthur Highway at maghanap ng mapaparadahan sa kadahilanang may mga daan sa loob ng Bayan na isinasara para sa mga karo.      

Primera Salida sa Taong 2011

Apostol San Judas Tadeo
Apostol San Bartolome
Sa darating na mga Mahal na Araw sa 2011 ay madaragdagan ng dalawang apostol ang hanay ng Miyerkules at Biyernes Santo. Ito ay sina San Judas Tadeo sa pangangalaga ng pamilya ni G. Bobot Saroca at gawang Alberto Gubaton, at San Bartolome, sa pangangalaga ni G. Bryan San Pedro. Si San Bartolome ay ikatlo sa hanay, samantalang si San Judas ay sa ikaapat. (Larawang kuha nina Dr. Gerald Belza at Mariel Saroca-Pila)  

1. Apostol San Pedro

TAGAPANGALAGA: Samahang San Pedro ng Barangay Saluysoy
Ang prusisyon ng mga larawan ng Semana Santa ay laging pinangungunahan ng apostol na si San Pedro, ang una sa labingdalawang mga alagad na magkakapantay ang turing, ang tinatawag na primus inter pares. Ang mangingisdang ito na ang ngala’y Simon ang naging unang Papa ng Simbahan na pinaghabilinan ng mga susi sa kaharian ng langit. Ayon sa tradisyon, sinundan ni Simon Pedro ang utos ng Panginoon at nangaral sa Roma. Nang simulan ang malawakang pag-uusig sa mga Kristiyano, inisip ni Pedro na tumakas subalit nagpakita sa kanya si Jesus na naglalakad patungo sa Roma. “Quo vadis, Domine?” ani Pedro. “Saan po kayo pupunta, Panginoon?” Tumugon si Jesus na sa Roma upang ipakong muli, at dito napagpasyahan ni Pedro na muling bumalik, magpakasakit para sa pananampalataya at maipakong patiwarik.

2. Apostol Santiago el Mayor

TAGAPANGALAGA: G. at Gng. Santy Sales at Pamilya
MAY-AKDA: Maestro Alberto Gubaton ng Pasig
Pintakasi ng mga manlalakbay at pambansang patron ng Espanya, si Santiago ay kapatid ni San Juan Evangelista at anak ni Santa Maria Salome. Sinasagisag siya ng kanyang suot na kabibe na tinatawag na vieira. Siya ang unang martir sa mga apostoles nang siya ay papugutan ng ulo ni Herodes Agripa. Ang kanyang mga labi ay sinasabing inanod hanggang sa baybayin ng Hilagang Espanya na tinandaan ng mga maliliwanag na bituin. Dahil dito, nakilala ang baying ito bilang Compostela, na sa Latin ay nangangahulugang “Ang Lupain ng mga Tala.” Nangangahulugan ang taguring El Mayor na siya ay ang mas matanda sa dalawang Santiagong alagad ni Jesus.  

3. San Lazaro

TAGAPANGALAGA: Gng. Malaya Tamayo at Pamilya
Si San Lazaro ay matalik na kaibigan ni Jesus at ang kanyang bahay sa Betania ay madalas puntahan nito. Ayon din sa Biblia, ang pagkamatay ni San Lazaro ay labis na tinangisan ni Jesus. Ayon naman sa kaugalian, ang magkakapatid na Lazaro, Marta at Maria ay nagtungo sa Timog Pransya upang doo’y ipangaral ang Mabuting Balita.   

4. Ang Pagbibinyag kay Jesus sa Ilog ng Jordan

TAGAPANGALAGA: Christian Family Movement
Hudyat ng pagsisimula ng pampublikong ministeryo ni Jesus ang pagbibinyag sa kanya ni San Juan Bautista sa Ilog ng Jordan. Ito ang unang misteryo ng liwanag ng Santo Rosaryo.  

5. Ang Kasalan sa Cana

TAGAPANGALAGA: Kon.at Gng. Raoul Atadero at Pamilya
Ang himala sa isang kasalan sa Cana ang unang naitalang pagmimilagro ni Jesus sa kanyang pampublikong ministeryo. Sa pagsalu-salo para sa mga bagong kasal, natuklasan na naubos ang alak na handa kung kaya nilapitan ni Maria ang kanyang anak upang hingan ng tulong. Ang imahen ni Jesus sa tagpong ito ay nakasuot ng pula, samantalang bughaw naman sa Mahal na Birhen, ang mga pangunahing kulay na kaugnay sa dalawa.

6. Pinagpala ni Jesus ang mga Maliliit na Bata

TAGAPANGALAGA: Pamilya nina G. at Gng. Lorenzo Abacan
MAY-AKDA: Maestro Nick Lugue ng Apalit, Pampanga
Malapit si Jesus sa mga bata at sa katunayan ay nakita niya sa kanila ang isang mainam na halimbawa ng lubos na pananalig sa kapasyahan ng Diyos. 

7. Ang Pagsisisi ng Babaeng Makasalanan

TAGAPANGALAGA: Pamilya Pacheco, Estrella at Getalado
MAY-AKDA: Maestro Alberto Panganiban ng Navotas
Hindi pinangalanan sa Bibliya ang babaeng makasalanan. Ayon sa matandang tradisyon ng Simbahan, siya’y si Maria Magdalena, ngunit ang mga makabagong pagsasaliksik ay nagsasabi na iba ang babaeng ito at walang kaugnayan kay Magdalena. 

8. Si Jesus at ang Babaeng Samaritana

TAGAPANGALAGA: Pamilya ni Ronald Raphael F. Urrutia, anak ng yumaong Roger Urrutia
Ang tunay na kahalagahan ng tagpong ito sa ministeryo ni Jesus ay mauunawan kung isasaalang-alang ang malaon nang hidwaan sa pagitan ng mga Hudyo at mga Samaritano. Si Jesus na ipinanganak bilang Hudyo ay nakikipag-usap ngayon at humihingi ng tubig sa isang babaeng Samaritana. Ang babae ring ito ay nakikiapid at nagkaroon na ng kaugnayan sa limang iba pang lalaki.

9. Ang Matagumpay na Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem

TAGAPANGALAGA: Pamilya nina G. Francisco at Gng. Merly Jose at pamilya nina Gng. Baby at ng yumaong G. Boy Pitong Ramos
Ang tagpong ito ay inilalabas din tuwing Linggo ng Palaspas sa prusisyon ng Jumenta. Ang larawan ni Jesus ay laging nakokoronahan ng tatlong sinag na tinatawag na tres potencias, na ang ibig sabihin sa Kastila ay ang tatlong kapangyarihan, simbolo ng kaisahan ni Jesus sa Ama at sa Espiritu Santo, ang mga persona sa Banal na Sangtatlo.

10. Huling Hapunan

TAGAPANGALAGA: Gng. Belen Legaspi at Pamilya
Ang tagpong ito ang nagtataglay ng pinakaraming tauhan sa lahat ng mga karo sa Meycauayan. Kasama rito si Jesus nang ibigay niya ang Kanyang katawan at dugo sa anyo ng tinapay at alak at tanggapin naman ito ng labingdalawang alagad. Ang ngalan ng bawat alagad sa wikang Ingles ay nakasulat sa likod ng bawat isa.

11. Ang Pananalangin ni Jesus sa Halamanan

TAGAPANGALAGA: Pamilya ni Bb. Francisca Araniego at pamilya ni Gng. Choleng Carillo
Ang antigong imahen ng pananalangin ni Jesus sa halamanan ng Getsemani ay natatangi sa bayan ng Meycauayan sapagkat inilalarawan nito ang tagpo sa paraang alegoriko o matalinghaga, at hindi sa paraang literal kung saan si Jesus ay nakaluhod at nagdarasal. Sa paso ng Meycauayan ipinakikita si Jesus na nakahandusay at inaalo ng isang anghel, sagisag ng marubdob na pakikipagniig niya sa Ama nang mga panahong bago siya dakpin. Nasa paanan ni Kristo ang kalis, simbolo ng mga pagbabata na kanyang kailangang batahin alang-alang sa sangnilikha.

12. Ang Pagdakip kay Jesus

TAGAPANGALAGA: Gng. Oliva Pedro-Francia at Pamilya at ang Kapatiran ng Mahal na Poong Jesus na Nakagapos 
Ito marahil ang pinakasikat at pinipintuhong imahen ni Kristo sa bayan ng Meycauayan na higit na kilala sa kanyang bansag na Santong Gapos. Pintakasi ito ng mga lupaing sakahan ng Meycauayan at bawat taon ay inililipat sa isang barrio sa kabilang gawi ng tulay ng Meycauayan. Ayon sa tradisyon, tanging sa mga Mahal na Araw lamang maaaring itawid ang Kristong nakagapos sa tulay patungong simbahan at kagyat na dapat ibalik sa kabilang ibayo ng tulay matapos ang prusisyon ng Biyernes Santo. Ang pangangalaga sa imahen ay pinapatnubayan ng kanyang sariling samahan, ang Kapatiran ng Mahal na Poong Jesus na Nakagapos.

13. Ang Pagtatatwa ni Simon Pedro

TAGAPANGALAGA: Fr. Romeo Sasi at Bb. Catalina Dazo
MAY-AKDA: Maestro Nick Lugue ng Apalit, Pampanga
Makatlong ulit na itinatwa ni San Pedro si Jesus, bagay na nalaman sa pagtilaok ng tandang. Ang tandang na nasa harap ng mga imahen ay sagisag ng pagtatatwang ito.  

14. Ang Pagharap ni Jesus kay Herodes

TAGAPANGALAGA: Pamilya ng yumaong Dr. Mario Villacorta
Ito ang pangalawa sa mga malalaking karo ng Meycauayan sa ating hanay. Unang inilabas ito sa ngalang “Ang Pagharap kay Anas, Caifas at Herodes.” Ngunit, upang maitama ang kronolohiya ng pagsasalaysay ay minabuting pangalanan itong ang “Pagharap ni Jesus kay Herodes.” Ipinakikita si Jesus kasama ng mga Pariseo. Si Herodes Antipas, ang tetrarka ng Galilea at Perea, ay pinakikita sa likod ng paso kasama ang isang babaeng kinakasama nito na maaaring sabihing si Herodias na asawa ng kanyang kapatid. Ang bihis niya ay anakroniko sa panahon ng matandang Jerusalem, o hindi angkop sa panahunan ng pagsasaysay, isang dulog sa sining upang lalong mailapit ang gustong puntuhin sa mga taong nanonood.

15. Ang Paghampas kay Jesus sa Haliging Bato

TAGAPANGALAGA: Pamilya Santos at Barazon
Ang pangunahing imahen sa pasong ito ang isa sa mga pinakamagagandang larawan ni Jesus di lamang sa Meycauayan kundi sa buong Pilipinas. Kahalintulad nito ang maraming mga imahen ng Kristong nililok sa Espanya sa ika-16 na siglo, kung saan ang haligi ay gabaywang lamang ang taas, ang tinatawag na altura de suplicio. Mahalaga ring pansinin ang tapis ng Kristo na tinatawag na sayal na yari sa pilak.

16. Ecce Homo

TAGAPANGALAGA: Pamilya ni G. Manny Gallego at Pamilya Cordero 
Kilala sa Pilipinas ang tagpong ito bilang Ecce Homo, hango sa katagang Latin na nangangahulugang “Narito ang tao,” kahalintulad sa gawi sa gitnang Espanya tulad ng Valladolid. Sa timog Espanya, higit na kilala ang imaheng ito bilang de la Paciencia, ang "Panginoon ng Pagtitimpi." Ang imahen ng Ecce Homo ay isa sa mga pinamatandang imahen sa Meycauayan at tunay na yamang kultural ng ating bayan. Mapapansing ang Kristo ay higit na malaki kaysa sa dalawang sundalong Romano na kasama nito, isang tipikong pamamaraan ng paglalarawan sa mga obrang Gotico at maging sa Barroco.

17. Ang Pagpapatanaw kay Jesus sa Bayan

TAGAPANGALAGA: G. at Gng. Alex Apeña at Pamilya
Ito ang tagpo kung saan iniharap ni Poncio Pilato si Jesus sa mga Judio. Ang mismong bayang nagbunyi kay Jesus noong ito ay pumasok sa Jerusalem ay siya ring bayang ngayo’y humihinging ipako siya sa krus.  

18. Ang Paghatol kay Jesus ni Poncio Pilato

TAGAPANGALAGA: Pamilya ng yumaong Dr. Mario Villacorta
Sa kasaysayan ng mga pagpuprusisyon sa Meycauayan, ang tagpong itoay ang pinaka-una sa mga malalaking karo ng lungsod. Binubuo ito ng pitong tauhan: si Kristo, si Pilato, ang pinunong ng pamahalaang Romano sa Jerusalem, ang batang may hawak ng palangganang hinawan ng kamay, mga sundalong Romano at si Judas Iscariote. Ang mga titik na SPQR na hawak ng mga sundalo ay nangangahulugang Senatus Populusque Romanus, ang Senado ng Bayan ng Roma.

19. Ang Pagtanggap ni Jesus sa Mahal na Santa Cruz

TAGAPANGALAGA: G. at Gng. Alex Apeña at Pamilya
Ang tagpong ito, ang ikalawang estasyon ng lumang Via Crucis, ay isang paanyaya sa ating lahat na tulad din ni Jesus ay matuto tayong pasanin ang ating krus at sundan ang Kanyang mga yapak.

20. Unang Pagkarapa

TAGAPANGALAGA: Pamilya Ramirez at Palaganas
Ang debosyon sa Poong Nazareno ay isa sa pinakamatitingkad at pinakamalalim sa lipunang Pilipino. Ang orihinal na imaheng matatagpuan sa Basilica ng Nazareno sa Quiapo ay nililok sa Mexico sa Hispanoamerica at dinala rito sa Pilipinas maraming taon na ang nakalilipas. Ang Nazareno ng Meycauayan ay inilalabas tuwing mga Mahal na Araw at sumasagisag sa unang pagkakarapa ni Kristo, ang ikatlong estasyon sa lumang Via Crucis.

21. Nasalubong ni Jesus ang Kanyang Nagdadalamhating Ina

TAGAPANGALAGA: Bb. Maria Mistica at Bb. Letty Villacorta
Ang tagpong ito ay ang ikaapat ng estasyon sa matandang Via Crucis. Ang Birhen, na napapalamutian ng rostrillo sa paligid ng kanyang mukha upang bigyang-diin ang kanyang kalungkutan sa pagpapakasakit ng Anak, ay siya ring Birheng ginagamit sa karo ng ikalimang misteryo ng Santo Rosaryo tuwing Oktubre. Tipikal ang paglalarawang ganito sa Mahal na Birhen lalo na sa Castilla, sa Gitnang Espanya.

22. Ang Pagtulong ni Simon Cireneo kay Jesus

TAGAPANGALAGA: Pamilya ng yumaong Benita Floro
Ang tagpong ito ay ang ikalimang estasyon sa tradisyunal na Via Crucis. Inilalabas din ang pasong ito bilang Ikaapat na Misteryo ng Hapis sa prusisyon ng mga Misteryo ng Santo Rosaryo tuwing Oktubre. 

23. Ang Pagkalarawan ng Mukha ni Jesus sa Birang ni Veronica

TAGAPANGALAGA: Mga anak ng mga yumaong Dr. Domingo at Gng. Adela Villacorta
Ang imahen ng Veronica sa pasong ito ay nauna nang iprusisyon nang mag-isa noong mga unang taon ng prusisyon sa Meycauayan. Sa kinalaunan, ipinagawa ni Dr. Mario Villacorta ang Kristo na isa sa mga pinakamakatotohanang paglalarawan kay Jesus sa ating mga imahen, at matapos nito ay ang sundalong Romano. Sa tradisyong Pilipino, ang birang na hawak ni Veronica ay may taglay na tatlong mukha ni Jesus. Dokumentado rin sa mga libro ang tangkang pagnanakaw sa imahen ni Veronica na ito ay huling ipaayos at ipa-enkarna. 

24. Ikalawang Pagkarapa

TAGAPANGALAGA: Dr. Juan at Dra. Virginia Tordesillas at Pamilya
Ang tagpong ito buhat sa ikapitong estasyon ng lumang Daan ng Krus. Ang antigong imahen ng Kristo ay mahigit  na sa 100 taon ang gulang at buhat sa Antique. Kasalukuyan itong nakalagak sa ospital ng Pamilya Tordesillas. Mainam na mabanggit na kitang-kita sa hanay ng mga imahen sa Meycauayan ang pagbabago ng larawan ni Kristo sa kanyang pagkasubasob: kung sa una ay isang tuhod lamang, ang ikalawa ay dalawang tuhod at nakasalalay ang kamay sa lupa. Sa ikatlo ipakikita ang lubos na pagkahandusay.

25. Ikatlong Pagkarapa

TAGAPANGALAGA: Pamilya ng yumaong Dr. Mario Villacorta
Ayon sa mga matatandang kuwento, mayroon nang Tercera Caída sa Meycauayan noon pa mang mga unang panahon subalit maaaring nasama ito sa malaki at makasaysayang pagkakasunog ng Simbahan at ng Poblacion noong Dekada 40. Ang kasalukuyang imahen ay ipinagawa noong Dekada 90. Ito ang pinakahuli sa mga ambag ng nasirang Dr. Mario Villacorta sa Semana Santa ng Meycauayan.

26. Si Jesus ay Hinubdan ng Kasuotan

TAGAPANGALAGA: Dr. Gerald at Gng. Lalay Belza at Pamilya at Gng. Anita Belza-Santos
MAY-AKDA: Maestro Manny Silvestre ng Apalit, Pampanga
Ang tagpong ito ay ang ikasampung estasyon sa lumang Daan ng Krus. Inilalarawan nito si Jesus bago siya ipako sa krus habang hinuhubdan ng mga kawal. Kilala rin ang imahen ng Kristo sa pasong ito bilang Despojado, na ang ibig sabihin sa wikang Kastila ay "hinubdan" o "inalisan".

27. Ang Pagbabangon sa Mahal na Santa Cruz

TAGAPANGALAGA: G. at Gng. Pedro Rubio at Pamilya
Ang krus na ginamit ng mga Romano bilang kasangkapan ng pagpapahirap, kahihiyan at kamatayan ay nagkaroon ng bagong kahulugan nang si Jesucristo ay mabayubay rito. Ito ang tanda ng ating kaligtasan.

28. Ang Pagkamatay ni Jesus sa Krus

TAGAPANGALAGA: G. Celestino at Gng. Narcisa Casaje at Pamilya
Isang klasiko ang pasong ito sa mga prusisyon ng Meycauayan na sumasagisag sa ikalimang Misteryo ng Hapis at sa ikalabingdalawang estasyon. Ang Kristo na nalagutan ng hininga ay makikitang nakabayubay sa krus. Nasa kanyang paanan ang Birhen na sinasagisag ng kanyang rostrillo, si San Juan, ang minamahal na alagad, at si Maria Magdalena, na nakaluhod sa paanan ng krus. Lumalabas din ang pasong ito sa prusisyon ng mga Misteryo ng Santo Rosaryo tuwing Oktubre.

29. La Pietà

TAGAPANGALAGA: G. at Gng. Pedro Rubio at Pamilya
MAY-AKDA: +Maestro Luis Obial ng Paete
Isa sa mga pinaka-imortal na paglalarawan sa Pasyon ni Jesus ang tagpong ang kanyang walang buhay na katawan ay mapahilig sa kandungan ng nagdadalamhating Birhen. Kilala sa Meycauayan ang tagpong ito bilang Pietà, hango sa salitang Italyano na ang ibig sabihi’y "awa." Sa mga bansang Kastila, ito rin ay tinatawag na Piedad o Quinta Angustia. Ang pinakasikat na Pietá ay nasa Basilica ni San Pedro sa Vaticano, obrang lilok ng pamosong iskultor na si Miguel Ángel.

30. Ang Paglilibing

TAGAPANGALAGA: G. at Gng. Pedro Rubio at Pamilya
MAY-AKDA: Maestro Alberto Panganiban ng Navotas
Ang huli sa mga pinakamamalaking karo ng Meycauayan ay binubuo ng anim na tauhan: ang Kristong walang buhay na natatakpan ng paño de pureza, ang Birhen sa bandang likuran, si San Juan na nasa kanyang tabi, si Maria Magdalena na nakaluhod sa harapan ng kanyang guro, at sina Jose na taga-Arimatea sa bandang harap na humahatak sa mga labi ni Jesus at si Nicodemo na katuwang niya sa likuran, na kapwa tila nakakubli upang hindi makilala habang inililibing nila si Jesus. Ang Birhen Dolorosa ng pasong ito ang bukod-tangi sa mga Birheng nahahapis sa Meycauayan na isinunod sa estilo ng Timog Espanya: nakasuot ng corona imperial sa ulo sa halip na rostrillo sa mukha, may tocado o telang pang-ilalim sa belo, at ang aktwal na belo o manto sa wikang Kastila. Ang pasong ito sa kasalukuyan nitong anyo ay unang lumabas noong nakaraang taon, bagaman ang kauna-unahang paglabas ng mga orihinal na imahen nito ay ginawa may ilang taon na rin ang nakakaraan.

31. Santo Entierro

TAGAPANGALAGA: G. at Gng. Dennis Panen at Pamilya
Ang imahen ng bangkay ni Jesus na lumalabas sa prusisyon sa Meycauayan sa kasalukuyan ay ang ikaapat sa mahabang kasaysayan ng parokya. Ang orihinal na Santo Entierro ng mga Laurel na buhat pa sa lumang simbahan ay nakalagak na ngayon sa isang kumbento sa Tagaytay. Ito ang Santo Entierro na nakagawian nang dalawin at hagkan ng mga Meycauayeño tuwing Huwebes Santo matapos dumalaw sa Sagraryo. Ang ikalawa ay ang maliit na Santo Entierro ng Pamilya Bagasan na dati-rati'y ipinuprusisyon sa Biyernes Santo. Ang ikatlo ay ang sa nasirang Willie Samaniego na ginamit ng ilang taon sa Sermon ng Pitong Huling Wika. Taong 2010 nang unang ilabas ang bagong lilok na Santo Entierro ng mga Panen. 

32. Ang Pagdadalamhati ng Mahal na Ina sa Paanan ng Santa Cruz

TAGAPANGALAGA: G. at Gng. Russel Trinidad at Pamilya
Ang tagpong ito ay naglalarawan sa pag-iisa ng Mahal na Birhen sa paanan ng krus ni Jesus habang tangan ang mga nalabing bakas ng pagdurusa ng kanyang Anak. 

33. Santa Juana, Asawa ni Cusa

TAGAPANGALAGA: Pamilya Dionisio
Si Santa Juana ay isa sa mga babaeng nabanggit sa Ebanghelyo ni San Lucas (8:1-3) na tagapagtaguyod ng samahang binuo ni Jesus. Asawa ni Cusa na katiwala ni Herodes, masasabing may maalwang buhay si Juana at maaaring isa sa mga malimit magbigay sa mga alagad, kung kaya’t siya’y inilalarawang may hawak na lalagyan ng salapi.

34. Santa Maria ng Betanya

TAGAPANGALAGA: Pamilya Villano at Dela Vega
Sa lumang tradisyon ng Simbahan, ang Maria na kapatid nina Lazaro at Marta ng Betania, ang babaeng makasalanan at si Maria na taga-Magdala ay iisa. Subalit sa makabagong talaan ng mga banal, sinasabing magkaiba sina Magdalena at si Mariang taga-Betania. Siya ang Mariang nakikinig sa paanan ni Jesus sa halip na tumulong sa kanyang kapatid na si Marta sa paghahanda ng makakain. Sagisag niya ang lalagyan ng mira na ginamit upang ihanda ang katawan ni Jesus bago ito ilibing at ang Banal na Kasulatan na higit niyang ninais pakinggan.

35. Santa Marta

MAY-ARI: Ang yumaong Willie Samaniego
TAGAPANGALAGA: G. Jessie dela Cruz
Kapatid nina San Lazaro at Santa Maria ng Betania, si Santa Marta ay bahagi ng pamilya itinuturing na pinakamalapit kay Jesus. Sa bawat tagpong kasama si Marta sa Bibliya, lagi siyang ipinakikitang abala sa kanyang mga tungkulin sa loob ng bahay, tulad ng pagluluto, paglilinis at pananangis sa namatay na kapatid. Dahil dito, malimit siyang ilarawan bilang babaeng may hawak na sisidlan ng mga pagkain at mga banga ng tubig. Sa Meycauayan, ipinakikita siyang may dalang krus alinsunod sa tradisyong sa pamamagitan nito ay ginapi niya ang isang malaking dragon, ang Tarasque, sa Timog Pransya kung saan siya sinasabing tumira at nangaral. 

36. Santa Veronica

TAGAPANGALAGA: G. Danny Tan at G. Marvin Dalag
Ang pangalang Veronica ay buhat sa salitang Latin na Vera Icon, ang tunay na larawan, tanda ng papel na kanyang ginampanan nang punasan niya ang mukha ni Jesus habang pinapasan nito ang krus. Ayon sa tradisyon, siya rin ang babaeng labingdalawang taon nang dinudugo na humipo sa laylayan ng damit ni Jesus at kagyat na gumaling. 

37. Santa Maria Salome

TAGAPANGALAGA: G. at Gng. Dante Palomares at Pamilya
Ang una sa tatlong Maria ay si Santa Maria Salome, ina ng mga apostol na sina Santiago el Mayor at San Juan. Inihingi niya kay Jesus na paupuin ang kanyang dalawang anak sa tabi nito kapag naghahari na siya. Ang sagisag niya ay ang insensaryo, tanda ng kanyang isinuob sa libing ni Kristo.

38. Santa Maria Jacobe

TAGAPANGALAGA: Pamilya Francia
Si Santa Maria Jacobe ay ang ina ng mga apostol na sina San Judas Tadeo at ng nakababatang Santiago. Dito sa huli niya nakuha ang taguring Jacobe, buhat sa taguring Latin na Iacobi, na ang ibig sabihin ay “ang kay Santiago.” Sagisag niya ang walis na ginamit upang ihanda ang paglilibingan ni Jesus matapos itong mamatay sa bundok ng Kalbaryo.

39. Santa Maria Magdalena

TAGAPANGALAGA: G. Pablo Dazo at Pamilya
Ang imaheng ito ay isa sa dalawang nasa pangangalaga ng Pamilya Dazo. Ang una na nakatingala ang siyang inilalabas tuwing Miyerkules Santo at Linggo ng Pagkabuhay, samantalang ang nakayuko at lumuluha ay nilalabas lamang kung Biyernes Santo. Saksi si Maria Magdalena sa maraming mahahalagang bahagi ng buhay ni Jesus. Saksi siya sa Kanyang pangangaral at pagpapagaling. Saksi siya sa Kanyang kamatayan sa krus. At higit sa lahat, saksi siya sa Kanyang muling pagkabuhay. Sagisag niya ang pabango na ginamit niya sa paghahanda sa katawan ni Jesus bago ito ilibing.    

40. Apostol San Juan Evangelista

TAGAPANGALAGA: G. Godofredo Trinidad at Pamilya
Ang pinakabata sa labingdalawang apostoles at ang pinakamamahal na alagad, si San Juan ay kapatid ni Santiago el Mayor at anak ni Maria Salome. Tinatawag siyang Evangelista dahil sa pagsulat niya sa isa sa mga Ebanghelyo. Sa kanya rin inihabilin ni Jesus ang kanyang Ina bago ito mamatay, kung kaya't inilalabas siya sa bandang huli bago ang Dolorosa ng Meycauayan. Minsan nang tinangka baguhin ang tradisyunal na pagkakasunud-sunod na ito, na siya namang tinutulan ng mga cofrade ng Meycauayan. Tangan niya ang aklat at pluma, sagisag ng kanyang misyong ipalaganap ang Mabuting Balita sa pamamagitan ng kanyang maraming mga naisulat. Simula sa taong 2009, ang matandang karong kahoy ni San Juan ay pinalitan ng bakal. 

41. Ang Nahahapis na Ina ni Kristo (Mater Dolorosa)

TAGAPANGALAGA: Gng. Marciana Abad at Pamilya.
Sa kasaysayan ng mga prusisyon sa mga Mahal na Araw sa ating parokya, tanging ang Virgen Dolorosa lamang lumalabas sa pilak na karo. Ayon sa mga pananaliksik, ang Birheng ito ay nakagawian nang haranahin ng siyam na grupo ng mga zarzuelista noong unang panahon. Nasa ulo ng imahen ang mga sinag na kung tawagi'y rostrillo ("maliit na mukha" sa Kastila), sagisag na matinding hapis ng Ina sa namatay na Anak, at nasa dibdib nito ang pusong natatarakan ng pitong balaraw, simbolo ng kanyang pitong hapis, Siete Dolores sa wikang Kastila. Ang pagdaan ng Dolorosa ng Meycauayan sa Prusisyon ng Soledad, "pag-iisa" sa Kastila, matapos ang seremonyas ng paglilibing ang siyang hudyat ng pagsasara sa panahon ng kalungkutan ng Semana Santa ng Meycauayan